–>

Trung bình: 4,44

Đánh giá: 117

Bạn đánh giá: Chưa

  • Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat
  • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 11
  • Câu hỏi 2 trang 163 SGK Công nghệ 11

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?


Quang hợp quyết định năng suất của thực vật vì: 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quá trình quang hợp.

–>

  Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 12: Hô hấp ở thực vật  

Các môn khác

  Văn mẫu lớp 11

  Hình Học lớp 11

  Giải Tích lớp 11

  Hóa Học lớp 11

  Vật Lý lớp 11

  Tiếng Anh lớp 11

  Tiếng Anh lớp 11 mới

  Sinh Học lớp 11

  Giáo Dục Công Dân 11

  Địa Lý lớp 11

  Tin Học lớp 11

  Lịch Sử lớp 11

  Công Nghệ lớp 11

  Ngữ Văn lớp 11

Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog